top of page

הויכוח שבין הלשון להיגיון- פרשנות במשפט

הפרשנות במשפט הפכה לאחד הכלים המשפטיים המרתקים ומעוררי המחלוקת, כלי שמצליח לעורר מלחמות בין מערכת המשפט לפוליטיקאים. מתן ואטילה מספרים על יסודות הפרשנות במשפט.

פרשנות המילים היא מאבני היסוד החשובים ביותר בעובדתם של שופטים. כמעט כל סוגיה משפטית מחייבת הכרעה פרשנית. פרשת אפרופים הייתה צומת שבה החליט השופט אהרן ברק לקבע את יסודות הפרשנות התכליתית, ויש הטוענים כי מאז לא חשוב מה כתוב בחוזה או בחוק, אלא חשוב מה השופט מחליט לפי דעותיו האישיות. כך הפכה הפרשנות במשפט לאחד הכלים המשפטיים המרתקים ומעוררי המחלוקת, כלי שמצליח לעורר מלחמות בין מערכת המשפט לפוליטיקאים. מתן ואטילה מספרים על יסודות הפרשנות במשפט.

הויכוח שבין הלשון להיגיון- פרשנות במשפט
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS

26.10.22

bottom of page