top of page

אקטיביזם ממשלתי

במהלך שני העשורים האחרונים אנו עדים לשקיעה מתמשכת בכוחה של הכנסת, ועלייה מתמדת בכוחה של הממשלה. 
 ד״ר גוטמן מספר על ממצאים העולים ממחקר שערך אודות דריסת הכנסת ע"י הממשלה.

במהלך שני העשורים האחרונים אנו עדים לשקיעה מתמשכת בכוחה של הכנסת, ועלייה מתמדת בכוחה של הממשלה. כך למשל ועדת השרים לחקיקה של הממשלה הפכה הלכה למעשה לגוף המחוקק הקובע את גורלה של כל הצעת חוק בישראל. נתון משמעותי זה אודות יחסי הכנסת והממשלה חייב להיות בסיס לכל דיון בשינויים חוקתיים המנסים לעצב מחדש את האיזון בין הרשויות בישראל.
בפרק הזה ד״ר גוטמן מספר על ממצאים ומסקנות העולים ממחקר חדש ומקיף שהוא ערך אודות דריסת הכנסת על ידי הממשלה.

אקטיביזם ממשלתי
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS

7.3.23

bottom of page