top of page

מה הבעיה בשיפוט שמרני?

המחלוקת ביחס למערכת המשפט מפלגת את העם ושינוי היסטורי בהרכב הועדה למינוי שופטים קרוב מתמיד. בפרק הזה אטילה ומתן דנים בשאלה האם קיימת בעיה במינוי שופטים ״שמרנים״ לבית המשפט העליון? מה תהיה ההשלכה של שליטה הקואלציונית בחלק מהמינויים בוועדה למינוי שופטים? והאם בית המשפט העליון אינו מצוי בניגוד עניינים כאשר הוא עוסק בנושאים הנוגעים לתפקיד השופטים בהליך בחירת השופטים?

מה הבעיה בשיפוט שמרני?
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS

27.3.23

bottom of page