top of page

רפואה מכל מקום – נגישות בפריפריה

אין מקום שיש בו יותר אתגרים וקושי לתת רפואה באיכות טובה ובזמינות גבוהה, מאשר בספר, תוצאה של מרחקים גיאוגרפיים מנקודות יישוב גדולות, וזמינות נמוכה של כוח אדם מיומן. 
ד"ר אסי סיקורל, רופא כפר ומנהל יחידת החדשנות במחוז דרום בשירותי בריאות כללית מספר על הנגשת מערכת הבריאות לפריפריות, ואיך מקיימים בתוך המדבר חדשנות (בעיקר תפישתית) הנטועה בחיבור למקום ולקהילה. 

רפואה מכל מקום – נגישות בפריפריה
bottom of page